Veel gestelde vragen

Wanneer start een begeleiding?

Wanneer een begeleiding start, is afhankelijk van de wachtlijst van een bepaalde afdeling. De wachtlijst wordt bijgehouden en opgevolgd door de cliëntcoördinatoren van de betreffende regio. Alle nieuwe aanmeldingen worden chronologisch geregistreerd en komen, op een paar uitzonderingen na, ook chronologisch aan bod. Voorbeelden van een uitzondering kunnen zijn: wanneer een bepaalde hulpvraag dermate dringend is dat deze absoluut voorrang moet krijgen (dit dient dan door de betrokken instanties zo te worden aangetoond en geattesteerd) of wanneer er omwille van de groepssamenstelling eerst een meisje aan bod moet komen en daardoor een jongen die eerder op de wachtlijst staat een beurt moet overslaan. Wij geven voorrang aan interne schakelingen dwz dat een jongere die bvb. reeds een traject lopende heeft in een dagcentrum, maar waar de noodzaak richting een leefgroep gaat, deze voorrang krijgt. Dit om breuken in de hulpverlening te voorkomen.

Wachtlijsten kunnen soms lang zijn, maar evenzeer soms ook kort, het is moeilijk om hier een standaard antwoord op te geven.

Om een zicht te krijgen op welke plaats je staat op de wachtlijst van een bepaalde afdeling, neem je daarom best contact op met de cliëntcoördinatoren van deze afdeling (zie contactgegevens). Zij kunnen het best inschatten hoe lang het zal duren vooraleer je hulpverlening kan opstarten.

Wanneer stopt een begeleiding?

Bij de start van een begeleiding proberen we in overleg met alle betrokkenen te bekijken wat er nodig is om de begeleiding af te ronden, zodat hier actief naartoe gewerkt kan worden. Toch is het niet altijd even makkelijk om precies te zeggen hoe lang een begeleiding zal duren.

Om de 6 maanden evalueren we, samen met jongere, ouders/context en de eventueel betrokken consulent, het verloop van de begeleiding.

Het al dan niet verlengen, wijzigen of beëindigen van de geboden hulp, is een beslissing die genomen wordt in overleg tussen ouders/context en de voorziening, of door de Intersectorale Toegangspoort of de Jeugdrechter.

Het beëindigen van de hulpverlening kan omdat de hulpverleningsdoelstellingen bereikt zijn, omdat de termijn van het toegangsticket verlopen is, omdat andere hulp vanuit een andere voorziening noodzakelijk is, omdat de jongere 18 jaar geworden is (en geen vraag heeft tot bijkomende hulpverlening),…

Welke kosten zijn er verbonden aan verblijf / kamertraining?

Vzw Huize Sint-Vincentius is als dienstencentrum Bijzondere Jeugdbijstand erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en ontvangt een enveloppefinanciering, waarin lonen en werkingskosten gevat zitten.

Begeleiding vanuit onze voorziening is in principe kosteloos voor ouders/context, in die zin dat je niet moet betalen voor de begeleiding. De voorziening benut de gekregen subsidies voor het dragen van de begeleidingskosten.

Dit wil echter niet zeggen dat er geen beroep kan gedaan worden op ouders van jongeren in de module verblijf / kamertraining voor het dragen van bepaalde kosten, vb. voor een bril, steunzolen, een schoolreis in de vakantie o.d. Hiervoor wordt steeds in overleg gegaan met ouders/context. Meer info hierover krijgen jullie ook tijdens kennismaking/intake.

Tegenover de kosteloosheid van begeleiding staat echter wel dat voor kinderen/jongeren in module verblijf en kamertraining automatisch 2/3 kinderbijslag wordt ingehouden door de Vlaamse Overheid, het Fonds Jongerenwelzijn. Dit geld dient om een deel van de kosten van de plaatsing te betalen. Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), de Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulp of de Intersectorale Toegangspoort kunnen een beslissing nemen over het resterende 1/3 kinderbijslag. Wanneer jongeren regelmatig thuis verblijven (weekends/vakantieperiodes), wordt dit 1/3 meestal aan de ouders/context uitgekeerd. Ofwel wordt dat deel op een spaarrekening, op naam van de minderjarige, gestort, wat bijvoorbeeld vaak gebeurt wanneer jongeren zich voorbereiden op autonoom wonen. De jongere kan over de gespaarde centen beschikken vanaf 18 jaar.

Kan ik als ouder zelf een school kiezen?

Voor kinderen/jongeren die in de organisatie verblijven, wordt steeds in overleg met jongeren en ouders gekeken naar de meest geschikte school. Deze meest geschikte school wordt samen gezocht op basis van schools aanbod, mogelijkheden van kind/jongere, interesses, geloofsovertuiging, eventueel advies CLB, afstand tussen school en leefgroep, … Andere belangrijke criteria bij schoolkeuze zijn praktische haalbaarheid (openbaar vervoer, schoolvervoer) en welbevinden van kind/jongere.

Voor kinderen/jongeren in dagbegeleiding geldt als enige voorwaarde de bereikbaarheid van het dagcentrum vanuit de school naar keuze.

Waar kan ik met klachten terecht?

We hechten veel belang aan het betrekken van cliënten op alle terreinen van onze organisatie en staan open voor opmerkingen over onze werking. We vinden het dan ook heel belangrijk om jullie goede en minder goede ervaringen te kennen, zodat we deze kunnen opvolgen en kunnen groeien in de hulpverlening.

Ben je ontevreden over onze werking of heb je een klacht over iets dat met onze organisatie te maken heeft, dan raden we je in de eerste plaats aan om dit te bespreken met jouw contactpersoon binnen onze organisatie (jouw contextbegeleider, jouw IB, …).

Indien je het gevoel hebt dat je met je klacht niet terecht kan bij jouw contactpersoon of hier onvoldoende gehoor vindt, dan kan je contact opnemen met een coördinator of met de directie. Dit kan via mail of telefonisch.

Elke klacht wordt met de nodige zorg behandeld en in overleg worden afspraken ter opvolging en verbetering gemaakt.

De Vlaamse Gemeenschap voorziet ook het opgroeipunt (vroeger JO-lijn) (tel. 078 170 000), een luisterlijn voor jongeren en ouders met vragen of klachten over jeugdhulpverlening.

Klachtenlijn van het kinderrechtencommissariaat, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. Tel. 0800/20808. klachtenlijn@kinderrechten.be www.kinderrechten.be

Kan ik als ouder zelf een dokter kiezen voor mijn kind?

Als voorziening werken we normaliter samen met plaatselijke (huis)artsen, die de door ons begeleide jongeren opvolgen. Indien hier een andere vraag rond zou zijn, is dit onderwerp van dialoog en kan dit i.f.v. haalbaarheid besproken worden. (Ook betreffende tandartsen volgen we eenzelfde principe.)

Welke informatie wordt bewaard?

Van Aanmelding tot afsluiting / afronding van de begeleiding worden er een aantal gegevens verzameld. Het bewaren van deze gegevens gebeurt zoals wettelijk bepaald is. Met verdere vragen kan je terecht bij de betrokken contextbegeleider.

Wat verstaan we onder respectvolle omgang?

In onze voorziening creëren we een veilige omgeving voor jongeren, ouders en medewerkers. Dit houdt dan ook in dat we geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag accepteren en dat, indien er zich enige vorm van grensoverschrijdend gedrag voor doet, we hier steeds mee aan de slag gaan binnen de begeleiding

wij hebben tevens een interne 'gedragscode' die in elke afdeling te vinden is. Hierin lees je wat er verwacht wordt van jongeren, ouders / opvoedingsverantwoordelijke en begeleiders in het respectvol omgaan met elkaar. De gedragscode wordt je tevens bij de intake overhandigd en zal samen overlopen worden.

Zaken die in onze maatschappij niet kunnen, kunnen vanzelfsprekend ook niet binnen de begeleiding in onze voorziening. Bij agressie, diefstal, dealen van drugs of andere strafbare feiten, zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met politie.

Heb ik recht op een vertrouwenspersoon ?

Hier vind je de folder

vertrouwenspersoon
Wat gebeurt er met foto's die genomen worden in de afdelingen ?

In de loop van de begeleiding van je kind, worden er foto's gemaakt van hem/ haar. Deze foto's nemen we met het volgende doel voor ogen :

  • Een foto ter visuele ondersteuning in de leefgroep (bv. foto bij een taakje dat je kind doet binnen de leefgroep).
  • Op het einde van de begeleiding krijgt je kind een fotoboek mee waarin deze foto's doorheen de begeleiding verzameld werden.

    Bij de opstart van een begeleiding binnen de module verblijf wordt er ook een foto opgeladen in het digitaal dossier. Deze is nodig bij mogelijke ontvluchtingen / verdwijning.

    Dit beeldmateriaal zal voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

  • Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens ?
    De regels betreffende het omgaan met persoonsgegevens liggen vervat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden eerlijk en rechtmatig verwerkt volgens het finaliteitsbeginsel: persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verkregen. De persoonsgegevens zijn bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig. Ze worden niet langer bewaard dan nodig (proportionaliteitsbeginsel). Wij letten er op dat de gegevens nauwkeurig zijn. U hebt steeds het recht tot inzage van uw persoonlijke gegevens, recht op aanpassing en recht op verwijdering. Indien u hier meer informatie wenst over deze procedure kan u altijd contact opnemen met de informatieveiligheidsconsulent op het nummer 013/ 44 11 22.