Contextteam Oost-Brabant


Modules: Breedsporige mobiele contextbegeleiding en Laagintensieve kortdurende mobiele contextbegeleiding – Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
Doelgroep: gezinnen in een kwetsbare leefsituatie met kinderen

Contactgegevens:

Contextteam Oost-Brabant
Oude Baan 19
3290 Diest
Tel:013/78.50.68
Fax: 013/52.18.40

contextob[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor:

Contextbegeleiding is er voor kwetsbare gezinnen, met een opvoedcontext die complex is en gekenmerkt wordt door zorgen op verschillende levensdomeinen (bv. werk, wonen, onderwijs, inkomen, sociale administratie, gezondheid, verblijfsstatuut, relaties, vrije tijd, …).

Een contextbegeleider van het contextteam Oost-Brabant komt aan huis en beluistert de vragen en zorgen van jongeren, ouders en verwijzers. Vanuit een oplossings- en vraaggerichte benadering stelt de contextbegeleider samen met jongeren en ouders hulpverleningsdoelen op over verschillende levensdomeinen. Het in dialoog gaan met en het werken op maat van het gezin zijn kernelementen binnen contextbegeleiding.

Enkele werkingsaccenten van het contextteam Oost-Brabant:

  • De begeleiding streeft naar een door alle betrokken partijen aanvaarde hulp met gemeenschappelijke doelen.
  • Vanuit het geloof in de kracht van elk gezin, zoekt de contextbegeleider samen met hen hoe de eigen krachten (terug) ingezet kunnen worden om de gekozen doelen te bereiken.
  • Inzet van ouders en jongeren wordt positief erkend.
  • Problemen worden stapsgewijs aangepakt. Beperkingen krijgen een eigen plaats en betekenis in de begeleiding.
  • De contextbegeleiding is aanklampend. Er wordt beroep gedaan op alle betrokkenen vanaf de start van de begeleiding. De begeleider blijft alle partijen uitnodigen tot inspraak en het opnemen van eigen verantwoordelijkheid in het hulpverleningsproces.
  • Contextbegeleiding stimuleert een positieve verbinding met de maatschappij.
  • De begeleiding verloopt in fasen en wordt door doelgericht handelen voort gedreven.
  • Verschillende middelen worden ingezet binnen contextbegeleiding, vb. huisbezoek, participerende observatie, coaching, netwerkoverleg, …
  • De intensiteit en frequentie van contextcontacten is afhankelijk van de fase van begeleiding, de noden, de doelstellingen, … Contextbegeleiding kan laag- of middenintensief zijn, dus één of meerdere contacten per week van één à twee uren.

De module contextbegeleiding kan binnen de regio Oost-Brabant ook ingevuld worden als een uitstroommodule voor jongeren uit verblijf die de leeftijd en de motivatie hebben om alleen te gaan wonen en een hulpvraag naar ondersteuning stellen. In dit geval wordt een module contextbegeleiding flexibel ingezet als module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. (Zie module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen)