Toekomst 18


Module: Kleinschalige wooneenheden (KWE)

Doelgroep: jongens en meisjes vanaf 16 jaar

Contactgegevens:

Toekomst 18
Toekomststraat 18
3800    Sint-Truiden
Tel:
0472/18 26 50 Inge
0472/18 04 08 Marlies
0472/18 94 77 Karen

toekomst18[at]huizesintvincentius.be

Waar staan we voor :

Toekomst 18 is een kleinschalige woonvorm waar 6 jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) onder flexibel toezicht samenleven (co-housing) en ondersteund worden door een begeleiding op maat en op tempo van de bewoner. We organiseren ons aanbod zo dat jongvolwassenen bij uitstroom over maximale kennis en vaardigheden beschikken om een eigen weg te vinden. Toekomst 18 is een schakel in het traject van jongvolwassenen, met als doel hen te begeleiden naar een langdurige en stabiele woonsituatie.

Vrijwilligheid en motivatie zijn een must voor een succesvol traject binnen onze KWE. De jongvolwassene moet bereid zijn om in een kleinschalige woonvorm te wonen, samen met andere bewoners en dit onder een flexibel en aangepast toezicht.  Ze kiezen expliciet voor deze woonvorm als oefenmogelijkheid om alleen te gaan wonen en zijn bereid om zich open te stellen voor begeleiding. Samenwonen vereist een minimum aan sociale, praktische en coping vaardigheden.  Het meten van deze vaardigheden krijgt een plaats in de procedure van kennismaking en intake door middel van de zelfstandigheidsmatrix. We richten ons op de volgende levensdomeinen: geld, relaties, gezondheid, dagbesteding wonen.

Wanneer jongeren een traject starten binnen Toekomst 18 zullen we allereerst  inzetten op  ondersteuning bij hele praktische en concrete vragen. Het zijn niet alleen de noden die op de voorgrond staan, maar het  is ook een kans in het opbouwen van een (vertrouwens)band. Doorheen de begeleiding zullen meer complexere thema’s aan bod komen.

We hechten veel belang aan een veilig klimaat. Dit betekent dan ook dat begeleiders grenzen bewaken en jongeren wijzen op regels en afspraken, zowel geldend binnen Toekomst 18 als binnen de bredere maatschappelijke context. De dubbele houding van openheid (steunende begeleidersrol) enerzijds en begrenzing (controlerende begeleidersrol) anderzijds, vormt het basisklimaat waarbinnen jongvolwassenen zich kunnen bewegen en ontwikkelen.

We stimuleren het gepast opnemen van verantwoordelijkheden zowel door de jongvolwassenen, door hun context, door het netwerk, als door begeleiding. Vanuit Toekomst 18 worden ouders uitgenodigd om hun ouderlijke verantwoordelijkheid te blijven opnemen. We blijven alert in het betrekken van de leefcontext en deze hun krachten. We trachten het netwerk van de jongeren eveneens te verbreden. Hiervoor zetten we in op vrijwilligers, ‘maatjes’ en burgerinitiatieven.

Voor meer concrete informatie, verwijzen we graag naar de Onthaalbrochure T18 .