Verloop van een begeleiding

Voorafgaand aan een begeleiding is er een kennismakings- en een intakegesprek.

Bij het kennismakingsgesprek stellen wij ons aan je voor. We geven de nodige uitleg rond de werking, en je krijgt een rondleiding door het huis. Op die manier kan je je een mening vormen rond onze werking, en of ons aanbod tegemoet komt aan uw vragen en noden.

Binnen het  intakegesprek  proberen we een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van de krachten en zorgen die er binnen je gezin zijn. Hierbij wordt ook gepeild naar de motivatie om een begeleiding op te starten. In overleg met alle betrokken partijen zal er beslist worden of de opstart van de begeleiding een goede keuze is.

Doorheen het hele begeleidingsproces streven we naar een permanente vraagverheldering. Dit wil zeggen dat we telkens met jou en je gezin nagaan wat de vraag is en hoe we hieraan best samen kunnen werken met als doel te komen tot een begeleidingstraject op maat. Om dit proces concreter en tastbaarder te maken, zetten we dit te lopen traject samen met jou en je context  binnen de 45 dagen op papier. Dit noemen we een handelingsplan. Dit plan vormt de basis van onze samenwerking. Om de permanente vraagverheldering te waarborgen en ons begeleidingstraject voortdurend bij te sturen, zullen we samen met jou vanaf het begin van de begeleiding minimum elke zes maanden een evolutieverslag en bijsturing handelingsplan opmaken. Belangrijk is vooral dat deze besprekingen scharniermomenten kunnen zijn om de begeleiding aan te passen in functie van een vooropgesteld of een veranderend perspectief.

Elke begeleiding is tijdelijk van aard. De duur ervan wordt bepaald in overleg met alle betrokken partijen. Bij de stopzetting van de begeleiding wordt er een eindbespreking gepland waarin ook het aspect nazorg aan bod komt. Er wordt ook een eindverslag opgemaakt.