Onze missie
Vzw Huize Sint-Vincentius begeleidt jongeren die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden. De jongeren zelf en alle betrokken personen uit hun leefomgeving maken deel uit van deze begeleiding. Ieders belang krijgt in het begeleidingsproces een plaats. Het doel is de kansen op de verschillende levensdomeinen en het zich verbonden voelen met de samenleving te vergroten. We gaan hiervoor samen op zoek naar de aanwezige krachten, talenten en beperkingen, bij de jongeren en bij hun context. Diezelfde zoektocht doen we bij de medewerkers van de organisatie. Op deze manier willen we komen tot het gepast opnemen van verantwoordelijkheden.
Onze visie
 • We staan voor een kwaliteitsvolle hulpverlening. Belangrijk hierbij is dat de hulpverlening gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde denkkaders en methodieken, dat deze hulpverlening geboden wordt door medewerkers met professionele werkattitudes en tenslotte dat de kwaliteit van hulpverlening geëvalueerd en bijgestuurd wordt.
 • Het hulpaanbod bestaat uit verschillende hulpverleningsvormen, modules genaamd. Deze modules zijn: contextbegeleiding, dagbegeleiding in groep, verblijf, kamertraining, autonoom wonen en crisishulp. We geloven in de rol en de kracht van elke module om op moeilijke en complexe zorgvragen een antwoord te bieden. Deze modules kunnen soepel worden ingezet in antwoord op de zorgvragen.
 • We staan voor een zo groot mogelijke continuïteit in de hulpverlening, onder andere door het behoud van één contactpersoon als verbindingsfiguur doorheen de verschillende mogelijke modules in de begeleiding.
 • Jongeren en hun context participeren actief in hun begeleidingsproces.
 • We gaan samen op zoek naar mogelijke hulpbronnen voor het begeleidingsproces, zowel binnen de leefomgeving als door een beroep te doen op bestaande diensten.
 • Door overlegmomenten te organiseren met al deze betrokken hulpbronnen, stimuleren we iedereen tot het gepast opnemen van verantwoordelijkheden.
 • De samenleving biedt een kader en uitdaging voor de werking:
  • De samenleving reikt handvatten aan om in dialoog te gaan met de betrokken partijen in geval van verontrustende situaties en hierin gepaste acties te ondernemen.
  • Veranderende ethische visies in de samenleving dagen ons uit naar een vertaling binnen onze werking.
  • Evoluties in de samenleving stimuleren onze organisatie constant tot aanpassingen in functie van een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.
  • De overheid biedt als opdrachtgever een regulerend kader waarin wij onze opdracht uitvoeren.
  • Als professionele organisatie participeren we actief aan diverse netwerken en overlegstructuren. Deze participatie werkt in 2 richtingen: enerzijds stimuleert ze de organisatie met nieuwe ideeën en werkprincipes; anderzijds is het onze opdracht om de overheid en de samenleving signalen door te geven vanuit de doelgroep en de werking.
Onze waarden
Vanuit onze christelijke inspiratie vertrekken we vanuit een aantal basiswaarden, met openheid en respect voor andere levensbeschouwingen, visies en culturen.
 • Engagement: geraakt worden, betrokken zijn, solidair zijn, ervoor gaan, bewogenheid naar en samen met de anderen
 • Integriteit: eerlijkheid, openheid, loyaliteit, authenticiteit, betrouwbaarheid, oprechtheid
 • Respect: aanvaarden van de andere, van het anders zijn, verdraagzaamheid, breeddenkendheid, onbevooroordeeld zijn
 • Positieve ingesteldheid: uitgaan van krachten en talenten, geloof in groei, in mogelijkheden, in verandering, positief opbouwend, waarderende kijk
 • Soberheid: eenvoud, verantwoord gebruik van middelen en mogelijkheden, niet overdadig, het doen met de beschikbare middelen.
Onze doelstellingen en strategie
Om onze missie en visie te realiseren zetten we in op:
 • Het aangaan van een kwaliteitsvolle samenwerkingsrelatie met de cliënt
 • Het creëren van veiligheid waar de jongere en zijn context rust kunnen vinden en waar er gestimuleerd wordt tot groei
 • Het bieden van een werkkader voor de medewerkers dat
  • hen ondersteunt in de uitvoering van hun opdracht (visieteksten, functie-en competentieomschrijving, denkkaders en methodieken)
  • voor hen duidelijkheid schept in wat de organisatie van hen verwacht
  • hen stimuleert tot groei van hun capaciteiten en talenten, tot het ontwikkelen van deskundigheid
  • hen toelaat op een constructieve manier samen te werken, zowel onderling in teamverband als individueel ten aanzien van de organisatie
  • hen uitdaagt om mee te denken en mee te werken aan de uitbouw en verdieping van de organisatie
 • Het profileren van de organisatie als een lerende organisatie. Dit betekent dat er gestimuleerd wordt om continu bij te leren, om kennis en expertise uit te wisselen. Dit betekent ook dat relevante wetenschappelijke ontwikkelingen geïntroduceerd en vertaald worden in de werking, dat vormingsinitiatieven uitgewisseld worden binnen maar ook buiten onze eigen organisatie
 • Het ontwikkelen van een overlegmodel waarbij betrokkenheid en participatie van de medewerkers een essentieel gegeven zijn
 • Het besturen van de organisatie op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier
 • Het voeren van een gepast financieel beleid waarbij de werking in de toekomst geborgen wordt
 • Het professionaliseren van het kwaliteitsbeleid met als doel de kwaliteit van de hulpverbetering te evalueren en optimaliseren
 • Het evalueren en aanpassen van de organisatiestructuur om op een nog betere manier onze opdracht te kunnen uitvoeren
 • Het ons engageren in netwerk- en overlegstructuren
 • Het leveren van een kwaliteitsvolle hulpverlening waardoor we een toegevoegde waarde ten aanzien van de maatschappij bieden
Onze visie op hulpverlening