Onze missie
Vzw Huize Sint-Vincentius begeleidt jongeren en hun gezinnen die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden en meervoudige zorgnoden hebben. Hierbij houden we rekening met de noden en het belang van ieder. Met de hulpverlening die we aanbieden, beogen we de kansen op de verschillende levensdomeinen en het zich verbonden voelen met de samenleving te vergroten.
De jongere en diens ruimere leefcontext geven richting aan hoe de begeleiding ingevuld en vorm wordt gegeven, alsook wie betrokken wordt in het begeleidingstraject. We gaan samen met hen op zoek naar aanwezige krachten, talenten én beperkingen om zo een positief ervaren beweging in de leefsituatie te bewerkstelligen.
Onze visie
Onze missie en de waarden die we uitdragen kleuren onze visie.

Huize Sint-Vincentius staat voor:

 • Een kwaliteitsvolle hulpverlening
 • Een hulpverlening waar de cliënt centraal staat
 • Een personeelsbeleid met oog voor elke medewerker
 • Een organisatie-dynamisch beleid
 • Een samenlevingsverbindend beleid

  3.1. Een kwaliteitsvolle hulpverlening

 • Ons hulpaanbod is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde of practice based methodieken. Hierbij staan we open voor nieuwe ontwikkelingen op vlak van wetenschappelijke inzichten, methodieken, digitale, toepassingen binnen het jeugdhulplandschap.
 • We proberen de kwaliteit van onze hulpverlening continu en systematisch te verbeteren. Dit doen we door op systematische manier feedback van cliënten, verwijzers en andere belanghebbende partijen binnen het eco-systeem van Huize Sint-Vincentius te vergaren en deze te gebruiken om onze beleidsvisies en processen bij te sturen. Daarnaast voeren we een kwaliteitsbeleid waarbij we op systematische wijze onze visies en processen op alle kwaliteitsdomeinen van de organisatie evalueren. Een impactanalyse van de resultaten m.b.t de kwaliteit van hulpverlening, geeft richting aan het opzetten van verbeteracties. Deze worden via een cyclische methodiek doorlopen om de kwaliteit te kunnen borgen.
 • Ons hulpaanbod beoogt een meerwaarde te betekenen ten aanzien van de cliënten, de samenleving, de strategische partners.

  3.2. Een hulpverlening waar de cliënt centraal staat

  Dit zien we als volgt:

 • We organiseren een hulpaanbod op maat van elke jongere en diens context, en op het moment dat ze dit nodig hebben.
 • Dit hulpaanbod organiseren we optimaal in de nabije omgeving van de leefcontext. We streven een “normaal” leven na, waarbij het opgebouwde vertrouwde en steunend netwerk (school, vrijetijdsnetwerk) kan behouden worden en waar een experimenteerruimte gecreëerd wordt waarbinnen elke jongere de ontwikkelingstaken van zijn leeftijd zo goed mogelijk kan doorlopen.
 • Dit hulpaanbod is gebaseerd op partnerschap, omdat we geloven dat we zonder mandaat geen samenwerkingsrelatie kunnen opbouwen.
 • We geloven in de krachten, de talenten van elke mens. We helpen onze cliënten de eigen krachten en talenten te herkennen, te omarmen, aan te spreken en gepast in te zetten.
 • We onderkennen de noden en behoeften van onze cliënten. We proberen de kwaliteit van leven voor onze cliënten op alle levensdomeinen te vergroten. Een veilig en positief leefklimaat is hierbij een belangrijke indicator.
 • Vertrekkend vanuit de regie van de cliënt, betrekken we alle hulpbronnen en dit zowel binnen het informele netwerk als binnen het professionele netwerk.
 • We gaan voor duurzame verbindingen. We geloven dat een gevoel van verbondenheid, “een betekenis hebben”, “erbij horen één van de basisbehoeften van elke mens is en dat dit gevoel de voedingsbodem is voor groei en ontwikkeling.
 • In de zoektocht naar duurzame verbindingen neemt het herstel van breuken en het werken aan een maximale heling van de relatie met de eigen context, een belangrijke plaats in. We vertrekken hierbij van het geloof dat een gehechte basisrelatie met de context meer kans geeft op het ontwikkelen van nieuwe, gezonde relaties.
 • De visie van duurzame verbindingen trekken we ook door naar onze hulpverlening zelf. We houden een begeleidingstraject zo lang als nodig en helpend is, vast. Indien het aangewezen is dat de cliënt een ander of meer aangepast hulpaanbod vraagt, helpen we dit hulpaanbod te vinden. Dit impliceert dat we een continue reflectie doen in dialoog met de cliënt in functie van de zorgbehoefte van de cliënt.

  3.3. Een personeelsbeleid met oog voor elke medewerker

  Huize Sint-Vincentius staat voor een Lerende Organisatie

 • waar kwaliteit een geïntegreerde en gezamenlijk gedeelde attitude is en waarbij elke medewerker verantwoordelijkheid opneemt en de waarden van de organisatie voorleeft;
 • waar elke medewerker de eigen krachten, talenten kan inzetten;
 • waar elke medewerker een eigen stem heeft en gehoord wordt in diens noden;
 • waar een veilig en positief werkklimaat gerealiseerd wordt;
 • waarin iedereen uitgenodigd en geïnspireerd wordt tot groei van eigen capaciteiten en talenten;
 • waar het vormingsaanbod ondersteuning biedt voor de uitvoering van de job en hand in hand gaat met de evoluties van nieuwe pedagogische en hulpverleningsmodellen.

  3.4. Een organisatieversterkend beleid

  We staan voor:

 • Een efficiënt en transparant beleid met oog voor een duurzame inzet van middelen, zoals infrastructuur, financiën, ICT, …;
 • We maken de resultaten zichtbaar minimum voor de eigen medewerkers, cliënten, belanghebbenden, maar liefst voor de ruimere samenleving;
 • We zorgen voor duurzame verbindingen met partnerorganisaties, diensten en personen om de hulpverlening op maat van de jongere en diens context, alsook een efficiënt ondernemerschap optimaal te kunnen realiseren;
 • Dit betekent dat we de noden en behoeften van deze partners kennen en hiermee rekening houden;
 • Leiderschap staat voor een voorleeffunctie, een leiderschapshouding en verantwoordelijkheid op niveau van elke functie;
 • We zijn een dynamische, flexibele organisatie die soepel inspeelt op nieuwe noden, tendensen, opportuniteiten, innovaties die een impact hebben op onze doelgroep.

  3.5. Een samenlevingsverbindend beleid

  Dit wil zeggen
 • Dat we rekening houden met en antwoord bieden op signalen, ethische visies in de samenleving die appelleren op onze missie;
 • Dat we tevens rekening houden met signalen vanuit onze cliënten naar de samenleving toe. We respecteren de rechten van elke cliënt. We helpen hen deze rechten te realiseren en maatschappelijk discriminatie en/of uitsluiting te voorkomen.
 • We brengen de maatschappelijke normen en waarden binnen en respecteren de gangbare wetgeving.
 • Onze waarden
  Gegeven de geschiedenis van onze organisatie handelen we volgens een christelijk geïnspireerd waardenkader dat zich kenmerkt door respect en openheid t.a.v. alle levensbeschouwingen. De volgende basiswaarden vinden hierin hun uitgangspunt. Deze basiswaarden sluiten tevens aan bij het CANO-protocol (2021) dat we als organisatie onderschreven hebben.

 • a. Engagement: betrokken zijn, solidair zijn, ervoor gaan, bewogenheid naar en samen met de anderen;
 • b. Integriteit: eerlijkheid, openheid, loyaliteit, authenticiteit, betrouwbaarheid, oprechtheid;
 • c. Positiviteit: positieve ingesteldheid, positief leefklimaat, positief werkklimaat;
 • d. Duurzaamheid: efficiëntie, verantwoord en duurzaam gebruik van middelen, mogelijkheden, relaties en dit zowel in de trajecten, in de afdelingen, in de organisatie, in het ecosysteem van strategische partners;
 • e. Gelijkwaardigheid: regie geven over het eigen leven, benaderen vanuit geloof in ieders krachten;
 • f. Verbinding: met zichzelf, met team, met cliënt, met netwerk, samenleving;
 • g. Professionaliteit: vaardigheid, kennis en beroepseigen houding
 • Onze doelstellingen en strategie
  Om onze missie en visie te realiseren, kiezen we ervoor om ons bestaand hulpverleningsaanbod gefaseerd om te bouwen naar enerzijds lokaal verankerde, multimodale begeleidingsinitiatieven en anderzijds naar kleinschalige leefgroepen. Hiermee willen we hulpverlening aanbieden zo vroeg als de nood er is en dichtbij de cliënt. We beogen heel flexibel te kunnen inspelen op de hulpverleningsbehoeften van het moment. Het uitgangspunt is om de hulpverlening in de leefcontext en het autonoom functioneren van de leefcontext van het kind / de jongere te versterken. Verblijf in onze organisatie kan hierbij een helpend karakter hebben om terug zuurstof te geven aan het contextsysteem.
  Kleinschalige leefgroepen moeten de kwaliteit van het leven en het werken in onze leefgroepen bevorderen. Het aanbod van de CANO-regio (regio Libra) blijft behouden gezien deze al volgens de bovenstaande principes werkt.
  We werken procesmatig en nauwgezet samen met enkele kernpartners die hetzelfde toekomstverhaal delen en nastreven, nl. Huize Levensruimte en Huize Sint-Augustinus, en stemmen af met medewerkers, cliënten en relevante partners.
  We volgen hierbij een uitgewerkt stappenplan reorganisatie op diverse domeinen (financieel, infrastructuur, personeelsbeleid, VTO-beleid, digitalisering …).
  We bouwen structurele samenwerkingsverbanden op met lokale partners (dagbesteding, opleiding, volwassenhulpverlening op diverse domeinen) en dit dossier overkoepelend.
  Onze visie op hulpverlening